能源材料与界面光谱课题组 Energy materials and interface Spectroscopy Research Group
您的位置: 首页 > 近期论文 >

近期论文

 
    
82

Hydrophobic lithium diffusion-accelerating layers enables long-life moisture-resistant metallic lithium anodes in practical harsh environments
Jian Wang*, Huimin Hu, Jing Zhang, Linge Li, Lujie Jia, Qinghua Guan, Hongfei Hu, Haitao Liu, Yongfeng Jia, Quan Zhuang, Shuang Cheng, Min Huang, Hongzhen Lin*
Energy Storage Materials, 2022,8,4 10.1016/j.ensm.2022.08.004

81

Tuning 4f-center Electron Structure by Schottky Defects for Catalyzing Li Diffusion to Achieve Long-term Dendrite-free Lithium Metal Battery
Jing Zhang, Rong He, Quan Zhuang, Xinjun Ma, Caiyin You*, Qianqian Hao, Linge Li, Shuang Cheng, Li Lei, Bo Deng, Xifei Li, Hongzhen Lin*, and Jian Wang*
Adv. Sci., 2022, 2202244. 10.1002/advs.202202244

80

Robust interfacial engineering construction to alleviate polysulfide shuttling in metal sulfide electrodes for achieving Fast-charge High-capacity lithium storages
Jian Wang*, Shuang Cheng, Linge Li, Lujie Jia, Jian Wu, Xinrui Li, Qinghua Guan , Huimin Hu, Jing Zhang*, Hongzhen Lin*
Chemical Engineering Journal, 2022, 137291 10.1016/j.jcis.2021.10.015

79

Double-Defense Design of Super-Anti-Fouling Membranes for Oil/Water Emulsion Separation
Dianyu Dong, Yuzhang Zhu,* Wangxi Fang, Miaozhou Ji, Aqiang Wang, Shoujian Gao, Hongzhen Lin, Rong Huang, and Jian Jin*
Adv. Funct. Mater., 2022, 113247 10.1002/adfm.202113247

78

Construction of Moisture-Stable Lithium Diffusion-Controlling Layer toward High Performance Dendrite-Free Lithium Anode
Jian Wang*, Huimin Hu, Shaorong Duan, Qingbo Xiao, Jing Zhang, Haitao Liu, Qi Kang, Lujie Jia, Jin Yang, Wenlong Xu, Huifang Fei, Shuang Cheng, Linge Li, Meinan Liu*, Hongzhen Lin*, and Yuegang Zhang*
Adv. Funct. Mater., 2022, 2110468 10.1002/adfm.202110468

77

Oxygen Vacancy-Mediated Selective C−N Coupling toward Electrocatalytic Urea Synthesis
Xiaoxiao Wei#, Xiaojian Wen#, Yingying Liu#, Chen Chen*, Chao Xie, Dongdong Wang, Mengyi Qiu, Nihan He, Peng Zhou, Wei Chen, Jun Cheng,* Hongzhen Lin*, Jianfeng Jia, Xian-Zhu Fu,* and Shuangyin Wang*
J. Am. Chem. Soc. , 2022    10.1021/jacs.2c03452

76

Janus Electrolyte with Modified Li+ Solvation for High-Performance Solid-State Lithium Batteries
Yuzhen Hu, Linge Li, Haifeng Tu, Xiaohong Yi, Jian Wang, Jingjing Xu*, Wenbin Gong*, Hongzhen Lin, Xiaodong Wu, and Meinan Liu*
Adv. Funct. Mater. , 2022, 2203336  10.1002/adfm.202203336

75

Optimizations of Graphitic Carbon/Silicon Hybrids for Scalable Preparation with High-Performance Lithium-Ion Storage
Xinrui Li, Haiping Su*, Cheng Ma, Keming Hou, Jian Wang*, Hongzhen Lin, Yazhuo Shang*, and Honglai Liu
ACS Sustainable Chem. Eng. , 2022, 5590-5598 10.1021/acssuschemeng.2c00316

74

Non-flammable liquid polymer-in-salt electrolyte enabling secure and dendrite-free lithium metal battery
Haifeng Tu, Linge Li ,Yuzhen Hu, Yongyi Zhang, Yongjiang Wang, Wei Huang, Zhiqiang Ren, Hongzhen Lin, Meinan Liu
Chemical Engineering Journal , 2022, 134647. 10.1016/j.cej.2022.134647

73

Electrochemical Kinetic Modulators in Lithium–Sulfur Batteries: From Defect-Rich Catalysts to Single Atomic Catalysts
Jing Zhang, Caiyin You, Hongzhen Lin, and Jian Wang*
Energy Environ. Mater., 2021,  10.1002/eem2.12250

72

Highly charged hydrogel with enhanced donnan exclusion toward ammonium for efficient solar-driven water remediation
Qingbo Xiao, Yan Zhu, Yonglan Xi, Xiangping Kong, Xiaomei Ye*, Zhiyang Zhang, Cunpu Qiu, Wenlong Xu, Shuang Cheng, Jing Zhang, Mingli Jia, Enhui Sun, Hongzhen Lin*, Jian Wang*
Chemical Engineering Journal , 2021, 133019 10.1016/j.cej.2021.133019

71

Interfacial lithium-nitrogen bond catalyzes sulfide oxidation reactions in high-loading Li2S cathode
JianWang*, JingZhang, ShaorongDuand, TieLi, LujieJia, HaitaoLiu, LingeLi, ShuangCheng, HuiminHu, MinHuang, HongfeiHu, SuZhang, QingboXiao*, HongzhenLin*
Chemical Engineering Journal 2021, 132352  10.1016/j.cej.2021.132352

70

Pseudo-zwitterions self-assembled from polycation and anion clusters showing exceptional water-cleanable anti-crude-oil-adhesion property
Zhu Yuzhang, Lin Hongzhen, Fang Wangxi, Wang Aqiang, Sun Jichao, Yuan Shiling, Li Jingye, Jin Jian*
Iscience 2021, 24, 9, 102964  10.1016/j.isci.2021.102964

69

Identification of the hydrogen utilization pathway for the electrocatalytic hydrogenation of phenol
Ling Zhou, Xiaorong Zhu, Hui Su, Hongzhen Lin, Yanhong Lyu, Xu Zhao, Chen Chen, Nana Zhang, Chao Xie, Yingying Li, Yuxuan Lu, Jianyun Zheng, Benrt Johannessen, San Ping Jiang, Qinghua Liu, Yafei Li, Yuqin Zou*, Shuangyin Wang
Science China Chemistry 2021, 1-10  10.1007/s11426-021-1100-y

68

Bonding Strength Regulates Anchoring-Based Self-Assembly Monolayers for Efficient and Stable Perovskite Solar Cells
Erpeng Li, Cong Liu, Hongzhen Lin, Xiaojia Xu, Shuaijun Liu, Shuo Zhang, Miaojie Yu, Xiao-Ming Cao, Yongzhen Wu*, Wei-Hong Zhu
Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2103847.  10.1002/adfm.202103847

67 Low Roll-Off and High Stable Electroluminescence in Three-Dimensional FAPbI3 Perovskites with Bifunctional-Molecule Additives
Hao Zhang, Cailing Tu, Chen Xue, Jianhong Wu, Yu Cao, Wei Zou, Wenjie Xu, Kaichuan Wen, Ju Zhang, Yu Chen, Jingya Lai, Lin Zhu, Kang Pan, Lei Xu, Yingqiang Wei, Hongzhen Lin*, Nana Wang*, Wei Huang*, and Jianpu Wang*
Nano Lett. 2021, 21, 9, 3738–3744  10.1021/acs.nanolett.0c04900
66

Long-Life Dendrite-Free Lithium Metal Electrode Achieved by Constructing a Single Metal Atom Anchored in a Diffusion Modulator Layer
Jian Wang*, Jing Zhang, Shuang Cheng, Jin Yang, Yonglan Xi, Xingang Hou, Qingbo Xiao*, and Hongzhen Lin*
Nano Letter 2021, 21, 7, 3245  10.1021/acs.nanolett.1c00534

65

Anionic oxygen vacancies in Nb2O5-x/carbon hybrid host endow rapid catalytic behaviors for high-performance high areal loading lithium sulfur pouch cell
Shuang Cheng, Jian Wang*, Shaorong Duan, Jing Zhang, Qi Wang, Yue Zhang, Linge Li, Haitao Liu, Qingbo Xiao*, Hongzhen Lin*
Chemical Engineering Journal 2020, 417, 2007434  10.1016/j.cej.2020.128172

64

Revealing molecular conformation–induced stress at embedded interfaces of organic optoelectronic devices by sum frequency generation spectroscopy
ZHONGWU WANG, HONGZHEN LIN, Xi ZHANG, JIE LIXIAOSONG, CHENSHUGUANG WANG, WENBIN GONG, HUI YAN, QIANG ZHAO, WEIBANG LV, XUE GONG, QINGBO XIAO, FUJIN LI, DEYANG JI, XIAOTAO ZHANG, HUANLI DONG, LIQIANG LI*, WENPING HU
Science Advances 2021, 7, 16, eabf8555  10.1126/sciadv.abf8555

63

A TPA-DCPP organic semiconductor film-based room temperature NH3 sensor for insight into the sensing properties
Junming He, Baoyan Liang, Xianju Yan, Fangmeng Liu*, Jing Wang, Zijie Yang, Rui You, Chenguang Wang, Peng Sun, Xu Yan, Hongzhen Lin, Bonan Kang, Yue Wang*, Geyu Lu
Sens. Actuator B-Chem. 2021, 327, 128940  10.1016/j.snb.2020.128940

62

In Situ Self‐Assembly of Ordered Organic/Inorganic Dual‐Layered Interphase for Achieving Long‐Life Dendrite‐Free Li Metal Anodes in LiFSI‐Based Electrolyte
Jian Wang, Jin Yang, Qingbo Xiao, Jing Zhang, Tie Li, Lujie Jia, Zile Wang, Shuang Cheng, Linge Li, Meinan Liu, Haitao Liu, Hongzhen Lin*, Yuegang Zhang*
Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 7, 2007434  10.1002/adfm.202007434

61 Coupling N2 and CO2 in H2O to synthesize urea under ambient conditions
Chen Chen, Xiaorong Zhu, Xiaojian Wen, Yangyang Zhou, Ling Zhou, Hao Li, Li Tao, Qiling Li, Shiqian Du, Tingting Liu, Dafeng Yan, Chao Xie, Yuqin Zou, Yanyong Wang, Ru Chen, Jia Huo, Yafei Li, Jun Cheng, Hui Su, Xu Zhao, Weiren Cheng, Qinghua Liu, Hongzhen Lin, Jun Luo, Jun Chen, Mingdong Dong, Kai Cheng, Conggang Li, Shuangyin Wang
Nature Chemistry 2020, 12, 8, 717  10.1038/s41557-020-0481-9
60 Combined in Situ Spectroscopies Reveal the Ligand Ordering-Modulated Photoluminescence of Upconverting Nanoparticles
Qingbo Xiao, Yonglan Xi, Jian Wang, Datao Tu, Wenwu You, Xiaomei Ye, Hong Liu*, Xueyuan Chen*, and Hongzhen Lin*
J. Phys. Chem. C 2020, 124, 42, 23086 10.1021/acs.jpcc.0c05252
59 Single atomic cobalt catalyst significantly accelerates lithium ion diffusion in high mass loading Li2S cathode
Jian Wang, Lujie Jia, Shaorong Duan, Haitao Liu, Qingbo Xiao, Tie Li, Haiyan Fan, Kun Feng, Jin Yang, Qi Wang, Meinan Liu, Jun Zhong, Wenhui Duan, Hongzhen Lin*, YuegangZhang*
Energy Storage Materials 2020, 28, 375  10.1016/j.ensm.2020.03.023
58 Single-Atomic Catalysts Embedded on Nanocarbon Supports for High Energy Density Lithium-Sulfur Batteries
Jian Wang, Lujie Jia, Hongzhen Lin, Yuegang Zhang*
Chemsuschem 2020, 13 , 3404-3411  10.1002/cssc.202000702
57 High-performance polyamide nanofiltration membrane with arch-bridge structure on a highly hydrated cellulose nanofiber support
Xiangxiu Teng , Wangxi Fang , Yuanzhe Liang , Shihong Lin , Hongzhen Lin , Shasha Liu , Zhenyi Wang , Yuzhang Zhu*, Jian Jin*
SCIENCE CHINA-MATERIALS  2020, 63, 12, 2570  10.1007/s40843-020-1335-x
56 Hierarchically nanostructured NiO-Co3O4 with rich interface defects for the electro-oxidation of 5-hydroxymethylfurfural
Yuxuan Lu, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Yuqin Zou*, Yanbo Liu, Yingying Li, Nana Zhang, Wei Chen, Ling Zhou, Hongzhen Lin* & Shuangyin Wang
Sci. China Chem. 2020, 63, 980–986   10.1007/s11426-020-9749-8
55 Multi-ion Modulated Single-Step Synthesis of a Nanocarbon Embedded with a Defect-Rich Nanoparticle Catalyst for a High Loading Sulfur Cathode
Jian Wang, Lujie Jia, Haitao Liu, Chong Wang, Jun Zhong, Qingbo Xiao, Jin Yang, Shaorong Duan, Kun Feng, Na Liu, Wenhui Duan, Hongzhen Lin, and Yuegang Zhang*
ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 11, 12727–12735 10.1021/acsami.9b21509
54 Flow Alters the Interfacial Reactions of Upconversion Nanocrystals Probed by In Situ Sum Frequency Generation
Yonglan Xi, Qingbo Xiao, Jing Du, Xiaomei Ye*, Xiangping Kong, Zhizhou Chang, Tie Li, Hongmei Jin, Jian Wang*, Hongzhen Lin*
Adv. Mater. Interfaces 2020, 7, 1902046   10.1002/admi.201902046
53 Synergistic Resistance Modulation toward Ultrahighly Sensitive Piezoresistive Pressure Sensors
Liqian Yuan, Zhongwu Wang, Hongwei Li, Yinan Huang, Shuguang Wang, Xue Gong, Ziting Tan, Yongxu Hu, Xiaosong Chen, Jie Li*, Hongzhen Lin*, Liqiang Li*, Wenping Hu
Adv. Mater. Technol 2020, 5, 1901084   10.1002/admt.201901084
52 An ion-in-conjugation polymer enables the detection of NO2 with parts-per-trillion sensitivity and ultrahigh selectivity
Chuang Yu, Hong-Zhen Lin, Jin Zhou, Xue-Feng Cheng, Jing-Hui He*, Hua Li, Qing-Feng Xu, Na-Jun Li, Dong-Yun Chen and Jian-Mei Lu*
J. Mater. Chem. A 2020,8, 1052-1058  10.1039/c9ta11513g
51 Ambient Air Stable Ni-Rich Layered Oxides Enabled by Hydrophobic Self-Assembled Monolayer
Wei Gu, Qingyu Dong, Lei Zheng, Ya Liu, Yayun Mao, Yanfei Zhao, Wenchuan Duan, Hongzhen Lin, Yanbin Shen*, and Liwei Chen
ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 1, 1937–1943 10.1021/acsami.9b20030
50 Highly stable lithium anode enabled by self-assembled monolayer of dihexadecanoalkyl phosphate
Lei Zheng, Feng Guo, Tuo Kang, Jin Yang, Ya Liu, Wei Gu, Yanfei Zhao, Hongzhen Lin, Yanbin Shen*, Wei Lu & Liwei Chen*
Nano Research 2020, 13, 5, 1324-1331   10.1007/s12274-019-2565-7
49 Electrochemical Oxidation of 5‐Hydroxymethylfurfural on Nickel Nitride/Carbon Nanosheets: Reaction Pathway Determined by In Situ Sum Frequency Generation Vibrational Spectroscopy
Nana Zhang, Yuqin Zou, Li Tao, Wei Chen, Ling Zhou, Zhijuan Liu, Bo Zhou, Gen Huang, Hongzhen Lin*, Shuangyin Wang*
Angew.Chem.Int. Ed. 2019, 131, 44, 16042-16050  10.1002/anie.201908722
48 Hierarchical Sulfur-Doped Graphene Foam Embedded with Sn Nanoparticles for Superior Lithium Storage in LiFSI-Based Electrolyte
Jian Wang, Jin Yang, Qingbo Xiao, Lujie Jia, Hongzhen Lin*, and Yuegang Zhang*
ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 33, 30500–30507 10.1021/acsami.9b10613
47 Fe3+-codoped ultra-small NaGdF4:Nd3+ nanophosphors: enhanced near-infrared luminescence, reduced particle size and bioimaging applications
Yabing Li, Fujin Li, Yanan Huang, Haiyan Wu, Jian Wang, Jin Yang, Qingbo Xiao and Hongzhen Lin*
RSC Adv., 2019,9, 18070-18075   10.1039/c9ra00798a
46

Solvothermal ion exchange synthesis of ternary cubic phase Zn2Ti3O8 solid spheres as superior anodes for lithium ion batteries
Wenming Liao, Wanfei Li*, Jianhua Tian*, Qingbo Xiao, Mimi Dai, Guoguang Xu, Yanfang Li, Hongzhen Lin* Electrochimica Acta, 2019, 302: 363-372   10.1016/j.electacta.2019.02.014

45

Reconfiguration of interfacial energy band structure for high-performance inverted structure perovskite solar cells
Moyao Zhang, Qi Chen*, Rongming Xue, Yu Zhan, Cheng Wang, Junqi Lai, Jin Yang, Hongzhen Lin, Jianlin Yao, Yaowen Li*, Liwei Chen, Yongfang Li Nature Communications2019, 10, 1, 1   10.1038/s41467-019-12613-8

44 Self-Assembled Monolayer Enables Slurry-Coating of Li Anode
Tuo Kang, Yalong Wang, Feng Guo, Chenghao Liu, Jianghui Zhao, Jin Yang, Hongzhen Lin, Yejun Qiu*, Yanbin Shen*, Wei Lu, and Liwei Chen*
ACS Cent. Sci. 2019, 5, 3, 468–476   10.1021/acscentsci.8b00845
43 Ultrasensitive and robust organic gas sensors through dual hydrogen bonding
Jin Zhou, Hongzhen Lin, Xue-Feng Cheng, Jie Shu, Jing-Hui He*, Hua Li, Qing-Feng Xu, Na-Jun Li, Dong-Yun Chena and Jian-Mei Lu*
Mater. Horiz., 2019,6, 554-562   10.1039/c8mh01098f
42 Single-atom catalyst boosts electrochemical conversion reactions in batteries
Jian Wang, Lujie Jia, Jun Zhong, Qingbo Xiao, Chong Wang, Ketao Zang, Haitao Liu,Hechuang Zheng, Jun Luo, Jin Yang, Haiyan Fan, Wenhui Duan, Yang Wu, Hongzhen Lin, Yuegang Zhang⁎
Energy Storage Materials, 2019, 18: 246-252  10.1016/j.ensm.2018.09.006
41 Hierarchical Structure Formation and Effect Mechanism of Ni/Mn Layered Double Hydroxides Microspheres with Large-Scale Production for Flexible Asymmetric Supercapacitors
Tie Li, Jian Wang, Yan Xu, Yudong Cao, Hongzhen Lin, and Ting Zhang*
ACS Appl. Energy Mater. 2018, 1, 5, 2242-2253  10.1021/acsaem.8b00321
40 Double-shelled Co3O4@TiO2@C yolk-shell spheres as anode material for enhanced cycling stability of lithium ion batteries
Wenming Liao, Jianhua Tian*, , Zhongqiang Shan, Hongzhen Lin*, Ren Na
J. Alloy. Compd. 2018, 739: 746-754  10.1016/j.jallcom.2017.12.063
39 High-performance graphdiyne-based electrochemical actuators
Chao Lu, Ying Yang, Jian Wang, Ruoping Fu, Xinxin Zhao, Lei Zhao, Yue Ming, Ying Hu, Hongzhen Lin*, Xiaoming Tao*, Yuliang Li* & Wei Chen*
Nat. Commun. 2018, 9, 1, 1  10.1038/s41467-018-03095-1
38 Robust electrical "highway" network for high mass loading sulfur cathode
Jian Wang, Shuang Cheng, Wanfei Li, Lujie Jia, Qingbo Xiao, Yuan Hou, Zhaozhao Zheng, Hongfei Li, Su Zhang, Lisha Zhou, Meinan Liu, Hongzhen Lin⁎, Yuegang Zhang⁎
Nano Energy 2017, 40: 390 10.1016/j.nanoen.2017.08.020
37 Improved cycling stability of the capping agent-free nanocrystalline FeS2 cathode via an upper cut-off voltage control
Shuang Cheng, Jian Wang, Hongzhen Lin, Wanfei Li⁎, Yongcai Qiu, Zhaozhao Zheng, Xinluo Zhao & Yuegang Zhang⁎
J. Mater. Sci. 2017, 52, 5, 2442 10.1007/s10853-016-0538-8
36 Neodymium-doped NaHoF4 nanoparticles as near-infrared luminescent/T-2-weighted MR dual-modal imaging agents in vivo
Yamin Feng, Qingbo Xiao*, Yanhui Zhang, Fujin Li, Yanfang Li, Chunyan Li, Qiangbin Wang, Liyi Shi* and Hongzhen Lin*
J. Mater. Chem. B, 2017,5, 504 10.1039/c6tb01961g
35 Facile synthesis of Zn2Ti3O8 hollow spheres based on ion exchange as promising anodes for lithium ion batteries
Wenming Liao, Jianhua Tian, Zhongqiang Shan, Ren Na, Lan Cui*, Hongzhen Lin
Electrochim. Acta 2016, 216: 94 10.1016/j.electacta.2016.08.124
34 915 nm Light-Triggered Photodynamic Therapy and MR/CT Dual-Modal Imaging of Tumor Based on the Nonstoichiometric Na0.52YbF3.52:Er Upconversion Nanoprobes
Yanan Huang, Qingbo Xiao*, Huishan Hu, Kunchi Zhang, Yamin Feng, Fujin Li, Jian Wang, Xianguang Ding, Jiang Jiang, Yanfang Li, Liyi Shi, and Hongzhen Lin*
Small 2016, 12, 31, 4200 10.1002/smll.201601023
33 Simultaneous optimization of surface chemistry and pore morphology of 3D graphene-sulfur cathode via multi-ion modulation
Jian Wang, Shuang Cheng, Wanfei Li*, Su Zhang, Hongfei Li, Zhaozhao Zheng, Fujin Li, Liyi Shi, Hongzhen Lin*, Yuegang Zhang*
J. Power Sources 2016, 321: 193 10.1016/j.jpowsour.2016.04.120
32 Synthesis, Crystal Structure, and Electrochemical Properties of a Simple Magnesium Electrolyte for Magnesium/Sulfur Batteries
Wanfei Li, Shuang Cheng, Jian Wang, Yongcai Qiu, Zhaozhao Zheng, Hongzhen Lin, SanjayNanda, Qian Ma, YanXu, Fangmin Ye, Meinan Liu, Lisha Zhou, and Yuegang Zhang*
Angew.Chem.Int. Ed. 2016, 55,640610.1002/anie.201600256
31 Redox-induced reversible luminescence switching of cerium-doped upconversion nanoparticles
Yanan Huang, Qingbo Xiao*, Jian Wang, Yonglan Xi, Fujin Li, Yamin Feng, Liyi Shi, Hongzhen Lin*
J. Lumines. 2016, 173: 66  10.1016/j.jlumin.2015.12.040
30 Ultra-small Nd3+-doped nanoparticles as near-infrared luminescent biolabels of hemin in bacteria
Yonglan Xi, Zhizhou Chang*, Xiaomei Ye, Hongying Huang, Yanan Huang, Qingbo Xiao* and Hongzhen Lin*
Nanoscale 2016,8, 1288  10.1039/c5nr06106g
29 Organized Molecular Interface-Induced Noncrystallizable Polymer Ultrathin Nanosheets with Ordered Chain Alignment
Haili Qin, Fujin Li, Dong Wang, Hongzhen Lin, and Jian Jin*
ACS Nano 2016, 10, 948 10.1021/acsnano.5b06149
28 Conformation of Capping Ligands on Nanoplates: Facet-Edge-Induced Disorder and Self-Assembly-Related Ordering Revealed by Sum Frequency Generation Spectroscopy
Hao Zhang, Fujin Li, Qingbo Xiao, and Hongzhen Lin*
J. Phys. Chem. Lett. 2015, 6, 12, 2170  10.1021/acs.jpclett.5b00717
27 Rational design of a thermalresponsive-polymer-switchable FRET system for enhancing the temperature sensitivity of upconversion nanophosphors
Qingbo Xiao, Yanfang Li, Fujin Li, Mengxin Zhang, Zhijun Zhang and  Hongzhen Lin*
Nanoscale 2014,6, 10179  10.1039/c4nr02497d
26 Novel multifunctional NaYF4:Er3+,Yb3+/PEGDA hybrid microspheres: NIR-light-activated photopolymerization and drug delivery
Qingbo Xiao, Yuetian Ji, Zhihong Xiao, Yan Zhang, Hongzhen Lin* and Qiangbin Wang
Chem. Commun. 2013,49, 1527  10.1039/c2cc37620b
25 Photoinduced diffraction grating in hybrid artificial molecule
Zhi-Hong Xiao, Li Zheng, and HongZhen Lin
Optics express 2012, 20, 2, 1219 10.1364/OE.20.001219
24 Group velocity of the probe light in semiconductor–metal molecules
Zhi-Hong Xiao, HuiFang Zhang, HongZhen Lin*
Results Phys. 2012, 2, 182 10.1016/j.rinp.2012.09.009
23 Mapping of surface-enhanced fluorescence on metal nanoparticles using super-resolution photoactivation localization microscopy
Hongzhen Lin, Silvia P. Centeno, Liang Su, Bart Kenens, Susana Rocha, Michel Sliwa, Johan Hofkens, Hiroshi Uji‐i*
ChemPhysChem 2012, 13, 4, 97310.1002/cphc.201100743
22 Light-assisted nucleation of silver nanowires during polyol synthesis
Hongzhen Lin, Tatsumi Ohta, Aniruddha Paul, James A. Hutchison, Kirilenko Demid, Oleg Lebedev, Gustaaf Van Tendeloo, Johan Hofkens, Hiroshi Uji-i∗ Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2011, 221, 2-3, 220-223.
J. Photoch. Photobio. A 2011, 221, 2-3, 220 10.1016/j.jphotochem.2011.04.015
21 Carbon nanotubes as photoprotectors of organic dyes: reversible photoreaction instead of permanent photo-oxidation
Dewu Long, Hongzhen Lin, Ivan G. Scheblykin*
Chem. Chem. Phys. 2011, 13, 13, 5771 10.1039/c0cp02764b
20 Correlation Analysis of Fluorescence Intensity and Fluorescence Anisotropy Fluctuations in Single-Molecule Spectroscopy of Conjugated Polymers
Daniel Thomsson, Hongzhen Lin, Ivan G. Scheblykin*
ChemPhysChem  2010, 11, 4, 897 10.1002/cphc.200900724
19 Collective Fluorescence Blinking in Linear J-Aggregates Assisted by Long-Distance Exciton Migration
Hongzhen Lin, Rafael Camacho, Yuxi Tian, Theo E. Kaiser, Frank Würthner and Ivan G. Scheblykin*
Nano Lett. 2010, 10, 2, 620  10.1021/nl9036559
18 Single chain versus single aggregate spectroscopy of conjugated polymers. Where is the border?
Hongzhen Lin, Ralph P. Hania, Robert Bloem, Oleg Mirzov, Daniel Thomssona and  Ivan G. Scheblykin*
Phys. Chem. Chem. Phys. 2010, 12, 37, 11770   10.1039/c001120g
17 Fate of Excitations in Conjugated Polymers: Single-Molecule Spectroscopy Reveals Nonemissive "Dark" Regions in MEH-PPV Individual Chains
Hongzhen Lin, Yuxi Tian, Karolina Zapadka, Gustav Persson, Daniel Thomsson, Oleg Mirzov, Per-Olof Larsson, Jerker Widengren‡, and Ivan G. Scheblykin*
Nano Letter  2009, 9, 12, 4456   10.1021/nl9027473
16 Polarization Portraits of Single Multichromophoric Systems: Visualizing Conformation and Energy Transfer
Oleg Mirzov, Robbert Bloem, Peter Ralph Hania, Daniel Thomsson, Hongzhen Lin, Ivan G. Scheblykin*
Small  2009, 5, 16, 1877   10.1002/smll.200801168
15 Helical Polyisocyanides with Fan-Shaped Pendants
Takashi Kajitani*, Hongzhen Lin, Kanji Nagai, Kento Okoshi,† Hisanari Onouchi,† and Eiji Yashima*
Macromolecules  2009, 42, 2, 560  10.1021/ma802345g
14 Fluorescence blinking, exciton dynamics, and energy transfer domains in single conjugated polymer chains
Hongzhen Lin, Seyed R. Tabaei, Daniel Thomsson, Oleg Mirzov, Per-Olof Larsson, and Ivan G. Scheblykin*
J. Am. Chem. Soc. 2008,130, 22, 7042  10.1021/ja800153d
13 A pure blue light emitting binaphthyl derivative: Synthesis and properties
Qing Guo He*, Zeng Ze Chu, Gang Tie Lei, An Jun Qin, Hong Zhen Lin, Feng Lian Bai*, Jian Gong Cheng, Yong Qiu
Chin. Chem. Lett.  2008, 19, 4, 431   10.1021/ma802345g
12 Synthesis and chiroptical properties of a helical poly(phenylacetylene) bearing optically active pyrene pendants
HONGZHEN LIN, KAZUHIDE MORINO, AND EIJI YASHIMA*
Chirality  2008, 20, 3‐4, 386   10.1002/chir.20457
11 Spectroscopic characteristics of hyperbranched conjugated polymers studied by one- and two-photon excitations
Zhi Yang, Na Li, An-dong Xia, Qing-guo He, Hong-zhen Lin, Feng-lian Bai
Chin. J. Chem. Phys.  2007, 20, 4, 500   10.1088/1674-0068/20/04/500-508
10 A hole-transporting material with controllable morphology containing binaphthyl and triphenylamine chromophores
Qingguo He, Hongzhen Lin, Yufeng Weng, Bin Zhang, Zheming Wang, Gangtie Lei, Liduo Wang, Yong Qiu, Fenglian Bai*
Adv. Funct. Mater.  2006, 16, 10, 1343   10.1002/adfm.200500541
9 Properties of an alternating copolymer and its applications in LEDs and photovoltaic cells
Hongmin Huang, Qingguo He, Hongzhen Lin, Fenglian Bai*, Yong Cao
Thin Solid Films  2005, 477, 1-2, 7  10.1016/j.tsf.2004.08.103
7 A novel hyperbranched conjugated polymer for light emitting devices
Qingguo He, Hongmin Huang, Qingjiang Sun, Hongzhen Lin, Junlin Yang, Fenglian Bai*
Polym. Adv. Technol. 2004, 15, 2, 43  10.1002/pat.452
6 Synthesis and photophysical properties of a novel semiconducting polymer
Hongmin Huang, Qingguo He, Hongzhen Lin, Fenglian Bai*, Zhi Sun, Qingshan Li
Polym. Adv. Technol.  2004, 15, 2, 84  10.1002/pat.453
5 Preparation and photophysical properties of a hyperbranched conjugated polymer-bound gold nanoassembly
Lin, Hongzhen, He, Qingguo, Wang, Wenlong, Bai, Fenglian*
Res. Chem. Intermed. 2004, 30, 527  10.1163/1568567041280944
4 Photoinduced partial charge transfer between conjugated polymer and fullerene in solutions
Hongzhen Lin, Yufeng Weng, Hongmin Huang, Qingguo He, Min Zheng, and Fenglian Bai*
Appl. Phys. Lett. 2004, 84, 16, 2980  10.1063/1.1712025
3 Carbazole-containing light-emitting polymers: Properties of excited states
Hongzhen Lin, Min Zheng, Junlin Yang, Fenglian Bai*
Chin. Sci. Bull. 2003, 48, 7, 637  10.1360/03tb9136
2 Light-emitting alternating copolymers and their intramolecular charge transfer state
Hongzhen Lin, Junlin Yang, Min Zheng, Qingguo HE, Hongmin Huang, Fenglian Bai*
Polym. Adv. Technol. 2003, 14, 303    10.1002/pat.311
1 Photophysics and applications in plastic solar cells of conjugated polymer/fullerene composites
Hongzhen Lin, Hongmin Huang, Qingguo He, Fenglian Bai*
Polymers and Polymer Composites  003, 11, 8, 679   10.1177/096739110301100807
回到顶部